Tượng Trần Quốc Tuấn Mạ Vàng 24K

Tượng Trần Quốc Tuấn Mạ Vàng 24K
Tượng đồng đúc Trần Quốc Tuấn,  đúc đồng đỏ mạ vàng 24K