Tượng Bác Hồ 70cm

Tượng Bác Hồ 70cm
Mẫu tượng Bác Hồ đúc đồng đỏ cao 70cm